Past dog

.......
No. 1 (Pekingese)
No. 2 (Shih Tzu)
No. 3 (Shih Tzu)
No. 4 (Shih Tzu)
No. 5 (Shih Tzu)
No. 6 (Shih Tzu,Pug)
No. 7 (Pug)
No. 8 (Shih Tzu)
No. 9 (Pekingese)
No. 10 (Pug)
No. 11 (Shih Tzu)
No. 12 (Shih Tzu)
No. 13 (Pug)
No. 14 (Maltese)
No. 15 (Shih Tzu)
No. 16 (Shih Tzu)
No. 17 (Shih Tzu)
No. 18 (Shih Tzu)
No. 19 (Shih Tzu)
No. 20 (Shih Tzu)
No. 21 (Shih Tzu)
No. 22 (Shih Tzu)
No. 23 (Shih Tzu)
No. 24 (Shih Tzu)
No. 25 (Shih Tzu)
No. 26 (Pug)
No. 27 (Pug)
No. 28 (Pug)
No. 29 (Shih Tzu)
No. 30 (Shih Tzu)
No. 31 (Shih Tzu)
No. 32 (Shih Tzu)
No. 33 (Shih Tzu)
No. 34 (Shih Tzu)
No. 35 (Shih Tzu)
No. 36 (Pug)
No. 37 (Shih Tzu)
No. 38 (Shih Tzu)
No. 39 (Shih Tzu)
No. 40 (Pug)
No. 41 (Pug)
No. 42 (Pug)
No. 43 (Pug)
No. 44 (Pug)
No. 45 (Shih Tzu)
No. 46 (Shih Tzu)
No. 47 (Shih Tzu)
No. 48 (Shih Tzu)
No. 49 (Shih Tzu)
No. 50 (Shih Tzu)
No. 51 ()
No. 52 ()
No. 53 ()
No. 54 ()
No. 55 ()
No. 56 (Shih Tzu)
No. 57 (Shih Tzu)
No. 58 (Shih Tzu)
No. 59 (Shih Tzu)
No. 60 (Shih Tzu)


No. 61 (Pug)
No. 62 (Shih Tzu)
No. 63 (Shih Tzu)
No. 64 (Pug)
No. 65 (Pug)
No. 66 (Maltese)
No. 67 (Maltese)
No. 68 (Pekingese)
No. 69 (Pekingese)
No. 70 (Pomeranian)
No. 71 (Shih Tzu)
No. 72 (Shih Tzu)
No. 73 (Shih Tzu)
No. 74 (Shih Tzu)
No. 75 (Shih Tzu)
No. 76 (Shih Tzu)
No. 77 (Shih Tzu)
No. 78 (Shih Tzu)
No. 79 (Pekingese)
No. 80 ()
No. 81 (Pug)
No. 82 (Pomeranian)
No. 83 (Pomeranian)
No. 84 (Pekingese)
No. 85 (Shih Tzu)
No. 86 (Shih Tzu)
No. 87 (Shih Tzu)
No. 88 (Shih Tzu)
No. 89 (Shih Tzu)
No. 90 (Shih Tzu)
No. 91 (Shih Tzu)
No. 92 (Shih Tzu)
No. 93 (Shih Tzu)
No. 94 (Shih Tzu)
No. 95 (Shih Tzu)
No. 96 (Shih Tzu)
No. 97 (Shih Tzu)
No. 98 (Shih Tzu)
No. 99 (Shih Tzu)
No. 100 (ʵѹ)
No. 101 (Pug)
No. 102 (Pug)
No. 103 (Pug)
No. 104 (Pug)
No. 105 (Pomeranian)
No. 106 (Pomeranian)
No. 107 (Pomeranian)
No. 108 (Pomeranian)
No. 109 (Maltese)
No. 110 (Pug)
No. 111 (Pug)
No. 112 (Pug)
No. 113 (Pug)
No. 114 (Pug)
No. 115 ()
No. 116 ()
No. 117 (Pomeranian)
No. 118 (Pomeranian)
No. 119 (Pomeranian)
No. 120 ()

No. 121 ()
No. 122 ()
No. 123 (Pug)
No. 124 (Pug)
No. 125 (Pug)
No. 126 (Shih Tzu)
No. 127 (Shih Tzu)
No. 128 (Shih Tzu)
No. 129 (Shih Tzu)
No. 130 (Pekingese)
No. 131 (Pekingese)
No. 132 (Shih Tzu)
No. 133 (Shih Tzu)
No. 134 (Pug)
No. 135 (Pug)
No. 136 (Pug)
No. 137 (Shih Tzu)
No. 138 (Shih Tzu)
No. 139 (Shih Tzu)
No. 140 (Shih Tzu)
No. 141 (Pekingese)
No. 142 (Pekingese)
No. 143 (Pekingese)
No. 144 (Pekingese)
No. 145 (Pekingese)
No. 146 (Shih Tzu)
No. 147 (Pug)
No. 148 (Pug)
No. 149 (Pug)
No. 150 (Pug)
No. 151 (Shih Tzu)
No. 152 (Shih Tzu)
No. 153 (Shih Tzu)
No. 154 (Shih Tzu)
No. 155 (Shih Tzu)
No. 156 (Shih Tzu)
No. 157 (͡)
No. 158 (͡)
No. 159 (͡)
No. 160 (͡)
No. 161 (Shih Tzu)
No. 162 (Shih Tzu)
No. 163 (Shih Tzu)
No. 164 (Shih Tzu)
No. 165 (Maltese)
No. 166 (Maltese)
No. 167 (Shih Tzu)
No. 168 (Shih Tzu)
No. 169 (Shih Tzu)
No. 170 (Shih Tzu)
No. 171 (Shih Tzu)
No. 172 (Shih Tzu)
No. 173 (Shih Tzu)
No. 174 (Shih Tzu)
No. 175 (Shih Tzu)
No. 176 (Pug)
No. 177 (Pug)
No. 178 (Pug)
No. 179 (١,Pomeranian)
No. 180 (Shih Tzu)

No. 181 (Shih Tzu)
No. 182 (Shih Tzu)
No. 183 (Pug)
No. 184 (Pug)
No. 185 (Pug)
No. 186 (Pekingese)
No. 187 (Shih Tzu)
No. 188 (Shih Tzu)
No. 189 (Shih Tzu)
No. 190 (Shih Tzu)
No. 191 (Shih Tzu)
No. 192 (Shih Tzu)
No. 193 (Shih Tzu)
No. 194 (Shih Tzu)
No. 195 (Shih Tzu)
No. 196 (Shih Tzu)
No. 197 (Pomeranian)
No. 198 (Pomeranian)
No. 199 (Pomeranian)
No. 200 (Shih Tzu)
No. 201 (Shih Tzu)
No. 202 (Shih Tzu)
No. 203 (Shih Tzu)
No. 204 (Shih Tzu)
No. 205 (Shih Tzu)
No. 206 (Shih Tzu)
No. 207 (Shih Tzu)
No. 208 (Shih Tzu)
No. 209 ()
No. 210 (Pekingese)
No. 211 (Pekingese)
No. 212 (Pekingese)
No. 213 (Pekingese)
No. 214 (Shih Tzu)
No. 215 (Shih Tzu)
No. 216 (Shih Tzu)
No. 217 (Pug)
No. 218 (Pug)
No. 219 (Shih Tzu)
No. 220 (Shih Tzu)
No. 221 (Shih Tzu)
No. 222 (Shih Tzu)
No. 223 (Shih Tzu)
No. 224 (Shih Tzu)
No. 225 (Shih Tzu)
No. 226 (Shih Tzu)
No. 227 (Shih Tzu)
No. 228 (Shih Tzu)
No. 229 (Shih Tzu)
No. 230 (Shih Tzu)
No. 231 (Pekingese)
No. 232 (Shih Tzu)
No. 233 (Shih Tzu)
No. 234 (Shih Tzu)
No. 235 (Shih Tzu)
No. 236 (Shih Tzu)
No. 237 (Shih Tzu)
No. 238 (Pug)
No. 239 (Pug)
No. 240 (Pug)

No. 241 (Pug)
No. 242 (Pug)
No. 243 (Shih Tzu)
No. 244 (Shih Tzu)
No. 245 (Shih Tzu)
No. 246 (Shih Tzu)
No. 247 (Shih Tzu)
No. 248 (Shih Tzu)
No. 249 (Shih Tzu)
No. 250 (Shih Tzu)
No. 251 (Shih Tzu)
No. 252 (Shih Tzu)
No. 253 (Shih Tzu)
No. 254 (Shih Tzu)
No. 255 (Shih Tzu)
No. 256 (Shih Tzu)
No. 257 (Shih Tzu)
No. 258 (Shih Tzu)
No. 259 (Shih Tzu)
No. 260 (Shih Tzu)
No. 261 (Shih Tzu)
No. 262 (Shih Tzu)
No. 263 (Shih Tzu)
No. 264 (Shih Tzu)
No. 265 (Shih Tzu)
No. 266 (Shih Tzu)
No. 267 (Shih Tzu)
No. 268 (Shih Tzu)
No. 269 (Shih Tzu)
No. 270 (Pug)
No. 271 (Pug)
No. 272 (Pug)
No. 273 (Pug)
No. 274 (Shih Tzu)
No. 275 (Shih Tzu)
No. 276 (Shih Tzu)
No. 277 (Shih Tzu)
No. 278 (Shih Tzu)
No. 279 (Shih Tzu)
No. 280 (Shih Tzu)
No. 281 (Shih Tzu)
No. 282 (Shih Tzu)
No. 283 (Shih Tzu)
No. 284 (Shih Tzu)
No. 285 (Shih Tzu)
No. 286 (Shih Tzu)
No. 287 (Shih Tzu)
No. 288 (Shih Tzu)
No. 289 (Shih Tzu)
No. 290 (Shih Tzu)
No. 291 (Shih Tzu)
No. 292 (Shih Tzu)
No. 293 (Shih Tzu)
No. 294 (Shih Tzu)
No. 295 (Shih Tzu)
No. 296 (Shih Tzu)
No. 297 (Shih Tzu)
No. 298 (Shih Tzu)
No. 299 (Shih Tzu)
No. 300 (Pomeranian)

No. 301 (Pomeranian)
No. 302 (Pomeranian)
No. 303 (ʵѹ)
No. 304 (ʵѹ)
No. 305 (ʵѹ)
No. 306 (ʵѹ)
No. 307 (Shih Tzu)
No. 308 (Shih Tzu)
No. 309 (Shih Tzu)
No. 310 (Shih Tzu)
No. 311 (Shih Tzu)
No. 312 (Shih Tzu)
No. 313 (Shih Tzu)
No. 314 (Shih Tzu)
No. 315 (Shih Tzu)
No. 316 (Shih Tzu)
No. 317 (Shih Tzu)
No. 318 (Shih Tzu)
No. 319 (Shih Tzu)
No. 320 (Shih Tzu)
No. 321 (Shih Tzu)
No. 322 (Shih Tzu)
No. 323 (Shih Tzu)
No. 324 (Shih Tzu)
No. 325 (Shih Tzu)
No. 326 (Shih Tzu)
No. 327 (Shih Tzu)
No. 328 (Shih Tzu)
No. 329 (Shih Tzu)
No. 330 (Shih Tzu)
No. 331 (Shih Tzu)
No. 332 (Shih Tzu)
No. 333 (Shih Tzu)
No. 334 (Shih Tzu)
No. 335 (Shih Tzu)
No. 336 (Shih Tzu)
No. 337 (Shih Tzu)
No. 338 (Shih Tzu)
No. 339 (Shih Tzu)
No. 340 (Shih Tzu)
No. 341 (Shih Tzu)
No. 342 (Shih Tzu)
No. 343 (Shih Tzu)
No. 344 (Shih Tzu)
No. 345 (Shih Tzu)
No. 346 (Shih Tzu)
No. 347 (Shih Tzu)
No. 348 (Shih Tzu)
No. 349 (Shih Tzu)
No. 350 (Shih Tzu)
No. 351 (Shih Tzu)
No. 352 (Shih Tzu)
No. 353 (Pekingese)
No. 353 (Shih Tzu)
No. 354 (Shih Tzu)
No. 355 (Shih Tzu)
No. 356 (Shih Tzu)
No. 357 (Pug)
No. 358 (Pug)
No. 359 (Pug)
No. 360 (Pug)
No. 361 (Pug)
No. 362 (Pomeranian)
No. 363 (Pomeranian)
No. 364 (Pomeranian)
No. 366 ()
No. 367 ()
No. 368 (Shih Tzu)
No. 369 (Shih Tzu)
No. 370 (Shih Tzu)
No. 371 (Shih Tzu)
No. 372 (Shih Tzu)
No. 373 (Shih Tzu)